معبد

...صفای معبد هستی، عجب تماشایی است

معبد

...صفای معبد هستی، عجب تماشایی است

تمام حرف همین است؛
دل آدمی بزرگ تر از این زندگی است
و این،
راز تنهایی اوست...

******
:All the word is this
,The human's heart is greater than this life
and this is
the secret of his loneliness

ذکر هشتاد نهم

بسم الله الرحمن الرحیم

مَن کانَ  ِلله، کانَ اللُه لَهدست خالی ِ دست خالی هم که بودی،
تا جان داری، خواب بر دشمن حرام کن؛
رقیه به ما می آموزد...

***
سالروز شهادتش تسلیت.