معبد

...صفای معبد هستی، عجب تماشایی است

معبد

...صفای معبد هستی، عجب تماشایی است

تمام حرف همین است؛
دل آدمی بزرگ تر از این زندگی است
و این،
راز تنهایی اوست...

******
:All the word is this
,The human's heart is greater than this life
and this is
the secret of his loneliness

ذکر نود و یکم

بسم الله الرحمن الرحیم

مَن کانَ  ِلله، کانَ اللُه لَه_ شیخ! خیلی سخت میگذرد، چه باید کرد؟

_ خودت که می گویی؛ سخت می گذرد ، سخت که نمی ماند!

پس خدا را شکر کن که می گذرد و نمی ماند...*داسـتانی واقعی بود

از پاسخ شیخ بهائی