معبد

...صفای معبد هستی، عجب تماشایی است

معبد

...صفای معبد هستی، عجب تماشایی است

تمام حرف همین است؛
دل آدمی بزرگ تر از این زندگی است
و این،
راز تنهایی اوست...

******
:All the word is this
,The human's heart is greater than this life
and this is
the secret of his loneliness

ذکر نود و دوم
بسم الله الرحمن الرحیم

مَن کانَ  ِلله، کانَ اللُه لَه
نماز در خانه ی انسان کامل است.
خانه؟!!!
مثلا زیر قبه ی تو
درست کنار شش گوشه...

***
***

پ.ن:

دنبال چه میگردی؟!!!
اگر میخواهی مطمئن شوی که خانه خراب شده ام یا نه!
مطمئن باش...
خیالت راحت.
به جایی رسیده ام که
خراب تر از این نمیشود...