معبد

...صفای معبد هستی، عجب تماشایی است

معبد

...صفای معبد هستی، عجب تماشایی است

تمام حرف همین است؛
دل آدمی بزرگ تر از این زندگی است
و این،
راز تنهایی اوست...

******
:All the word is this
,The human's heart is greater than this life
and this is
the secret of his loneliness

ذکر نود و چهارم

بسم الله الرحمن الرحیم

مَن کانَ  ِلله، کانَ اللُه لَهنمیدانم این آبِ رو

آبرو میشود یا نه؛

اما

از من فقط همین بر می آید.

تو بیامرز و ببر...


پ.ن:


دردی است غیر مُردن آن را دوا نباشد

پس من چگونه گویم این درد را دوا کن؟


***