معبد

...صفای معبد هستی، عجب تماشایی است

معبد

...صفای معبد هستی، عجب تماشایی است

تمام حرف همین است؛
دل آدمی بزرگ تر از این زندگی است
و این،
راز تنهایی اوست...

******
:All the word is this
,The human's heart is greater than this life
and this is
the secret of his loneliness

ذکر نود و ششم


بسم الله الرحمن الرحیم

مَن کانَ  ِلله، کانَ اللُه لَهمن باشم و تو!

هیچ کسی هم مزاحم نباشد؛

خودم و خودت...

اسمش را هم میگذارم نماز

هر روز پنج بار بیا. زود به زود دلتنگت میشوم.

من همیشه هستم

تو اما...

بگذریم

از این به بعد

بنده ی خوبی باش؛

باشد؟!!!