معبد

...صفای معبد هستی، عجب تماشایی است

معبد

...صفای معبد هستی، عجب تماشایی است

تمام حرف همین است؛
دل آدمی بزرگ تر از این زندگی است
و این،
راز تنهایی اوست...

******
:All the word is this
,The human's heart is greater than this life
and this is
the secret of his loneliness

ذکر جمعه

بسم الله الرحمن الرحیم

مَن کانَ  ِلله، کانَ اللُه لَهمثال شمع میسوزد دلم یک ذره یـک ذره
فدای تو ز سر تا پا شوم آهسته آهسته


یابن الحسن!

لطفی کن!

اگر قرار است دیر بیایی

زودتر مرا ببر...


***

پ.ن:

دوستان لطفی کنند به حافظه ی زمین گیر بنده

و آدرس وبلاگ و یا ایمیل را حتما درج کنند،

تا از این بیشتر شرمنده ی

لطفشان نشوم

و پاسخگوی

محبتشان

باشم.