معبد

...صفای معبد هستی، عجب تماشایی است

معبد

...صفای معبد هستی، عجب تماشایی است

تمام حرف همین است؛
دل آدمی بزرگ تر از این زندگی است
و این،
راز تنهایی اوست...

******
:All the word is this
,The human's heart is greater than this life
and this is
the secret of his loneliness

ذکر یکصد و سوم


بسم الله الرحمن الرحیم

مَن کانَ  ِلله، کانَ اللُه لَه
چراغی که با خون روشن شود
تا ابد روشن خواهد ماند...

حسین گواه است...


برای خاطر  انقلاب عزیزمان

که با خون جوانانش زنده  شد

زندگی کرد

و

زنده خواهد ماند

ان شاء الله.