معبد

...صفای معبد هستی، عجب تماشایی است

معبد

...صفای معبد هستی، عجب تماشایی است

تمام حرف همین است؛
دل آدمی بزرگ تر از این زندگی است
و این،
راز تنهایی اوست...

******
:All the word is this
,The human's heart is greater than this life
and this is
the secret of his loneliness

ذکر یکصد و چهارم


بسم الله الرحمن الرحیم

مَن کانَ  ِلله، کانَ اللُه لَهدلّاک حمام بود.

چرک از بدن مردم میگرفت.

شب هنگام

از فرط خستگی

با بدن چرک و

بوی بد بدن به

خانه باز میگشت...

  • ۹۲/۱۱/۲۳
  • ا.د