معبد

...صفای معبد هستی، عجب تماشایی است

معبد

...صفای معبد هستی، عجب تماشایی است

تمام حرف همین است؛
دل آدمی بزرگ تر از این زندگی است
و این،
راز تنهایی اوست...

******
:All the word is this
,The human's heart is greater than this life
and this is
the secret of his loneliness

ذکر یکصد و دوازدهم

بسم الله الرحمن الرحیم

مَن کانَ  ِلله، کانَ اللُه لَه


چه گناهی از این بالاتر

که دل ها را از آسمان و ستاره هایش بگیری

و به زمین و چراغ های مصنوعی اش بدهی...

باز هم معتقدی ادیسون بهشتی است؟؟*

*نظر کاملا شخصی درمورد سوال:
 "آیا ادیسون بهشتی است؟"

***