معبد

...صفای معبد هستی، عجب تماشایی است

معبد

...صفای معبد هستی، عجب تماشایی است

تمام حرف همین است؛
دل آدمی بزرگ تر از این زندگی است
و این،
راز تنهایی اوست...

******
:All the word is this
,The human's heart is greater than this life
and this is
the secret of his loneliness

ذکر یکصد و پانزدهم


بسم الله الرحمن الرحیم

مَن کانَ  ِلله، کانَ اللُه لَهآنهایی که مادرشان در قید حیات هست
گل میگیرند و به مادر تقدیم میکنند.
آنهایی که مادرشان در قید حیات نیست
گل میگیرند و بر مزار مادر میگذارند...

نَحنُ اَبنائُکِ یا زهرا...

مادرجان!
هر سال گل های سرگردان،
در حسرت مزارت
خشک میشوند...