معبد

...صفای معبد هستی، عجب تماشایی است

معبد

...صفای معبد هستی، عجب تماشایی است

تمام حرف همین است؛
دل آدمی بزرگ تر از این زندگی است
و این،
راز تنهایی اوست...

******
:All the word is this
,The human's heart is greater than this life
and this is
the secret of his loneliness

ذکر یکصد و هجدهم

بسم الله الرحمن الرحیم

مَن کانَ  ِلله، کانَ اللُه لَهای پنجمین چراغ هدایت!
ای شکافنده ی علم محمدی!
ما بی سلیقه ایم
تو حاجات ما طلب،
ور نه گدا طلب آب و نان کند...

+

عرض تبریک به مناسبت
ولادت امام پنجم
حضرت باقر العلوم.


++

در لیلة الرغائب
و
شب آرزوها،
کاش
آرزویمان
_ فقط و فقط _
ظهور مهدی فاطمه
باشد.
کاش...