معبد

...صفای معبد هستی، عجب تماشایی است

معبد

...صفای معبد هستی، عجب تماشایی است

تمام حرف همین است؛
دل آدمی بزرگ تر از این زندگی است
و این،
راز تنهایی اوست...

******
:All the word is this
,The human's heart is greater than this life
and this is
the secret of his loneliness

ذکر یکصد و بیستم

بسم الله الرحمن الرحیم

مَن کانَ  ِلله، کانَ اللُه لَه


تمام آنچه به آن محتاجی را؛

اگر خدا تنها چیزی است که داری!