معبد

...صفای معبد هستی، عجب تماشایی است

معبد

...صفای معبد هستی، عجب تماشایی است

تمام حرف همین است؛
دل آدمی بزرگ تر از این زندگی است
و این،
راز تنهایی اوست...

******
:All the word is this
,The human's heart is greater than this life
and this is
the secret of his loneliness

ذکر یکصد و بیست و دوم

بسم الله الرحمن الرحیم

مَن کانَ  ِلله، کانَ اللُه لَه
إِنَّ الَّذِینَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ
یَهْدِیهِمْ رَبُّهُمْ بِإِیمَانِهِمْ...

با همان نور عشقی که به من داری،
هدایتت خواهم کرد...
فقط! تو نشان بده که عاشق من هستی...


سوره ی یونس، آیه 9