معبد

...صفای معبد هستی، عجب تماشایی است

معبد

...صفای معبد هستی، عجب تماشایی است

تمام حرف همین است؛
دل آدمی بزرگ تر از این زندگی است
و این،
راز تنهایی اوست...

******
:All the word is this
,The human's heart is greater than this life
and this is
the secret of his loneliness

ذکر یکصد و بیست و چهارم

بسم الله الرحمن الرحیم

مَن کانَ  ِلله، کانَ اللُه لَه


چشم نوزاد بسته بود.

از وقتی به دنیا آمده بود چشمش را باز نکرده بود.

قلب پدر پر از اندوه بود...

وقتی نوزاد را به دست پسر عمویش دادند

نوزاد چشم باز کرد... و یک خنده...

شاید با زبان بی زبانی محمد(ص) را گفت:

"تنها بودی! آمدم تا از تنها دربیایی..."میلادش مبارک


***

+

عظمت امیرالمومنین: