معبد

...صفای معبد هستی، عجب تماشایی است

معبد

...صفای معبد هستی، عجب تماشایی است

تمام حرف همین است؛
دل آدمی بزرگ تر از این زندگی است
و این،
راز تنهایی اوست...

******
:All the word is this
,The human's heart is greater than this life
and this is
the secret of his loneliness

"رکنی" که شکستند...

بسم الله الرحمن الرحیم

مَن کانَ  ِلله، کانَ اللُه لَه
"رکنی" را که شما شکستید
از ارکان آن اتاق شیشه ایتان بود...
حالا که کم کم زیر پای خودتان را
با شکستن "رکنی" ها خالی میکنید
مواظب باشید صدای شکستنتان
خوشحالمان نکند...
جناب آقای صدا و سیما!!!

****
بـه مناسـبـت دست گل جدیــد
جنـــاب آقــای صـدا و ســیما!!!
در عــزل عـبــدالمجیــد رکنی
تهیه کننده ی با اخلاص و دلسوز
بـــرنــامــه ی پـــربار سمت خدا

********
پ.ن:
پیدا شوند دوستان و جوانمردانی
برای ایجاد کمپین جمع آوری امضا
الکترونیکی بـرای اعتــراض به این
اقدام ساکنان اتاق شــیشه ای.