معبد

...صفای معبد هستی، عجب تماشایی است

معبد

...صفای معبد هستی، عجب تماشایی است

تمام حرف همین است؛
دل آدمی بزرگ تر از این زندگی است
و این،
راز تنهایی اوست...

******
:All the word is this
,The human's heart is greater than this life
and this is
the secret of his loneliness

ذکر یکصد و سی ام

بسم الله الرحمن الرحیم

مَن کانَ  ِلله، کانَ اللُه لَهبدترین ِ خلق،
با بدترین عادات
و در سیاه ترین دوران هم که باشی،
روزی خدا برایت
"محمد"ی را مبعوث خواهد کرد...