معبد

...صفای معبد هستی، عجب تماشایی است

معبد

...صفای معبد هستی، عجب تماشایی است

تمام حرف همین است؛
دل آدمی بزرگ تر از این زندگی است
و این،
راز تنهایی اوست...

******
:All the word is this
,The human's heart is greater than this life
and this is
the secret of his loneliness

ذکر یکصد و سی و پنجم


بسم الله الرحمن الرحیم

مَن کانَ  ِلله، کانَ اللُه لَهسـردار قاسم سلیمانی
در واکنش به تهدید
داعـش به تخـریت حــــرم حضرت سید الشهدا:

اگــر پـایتــان! فقـــط پایتــان به حـرم ســید الشهدا
علیـــه الســـلـــام برســد با کســب اجــازه از مقام
عظمـای ولایت فرماندهـــــی معظم کل قــوا حضرت
آیت الله العظمی امام خامنه ای کربــلای جدیدی
را رقـــم خواهیم زد که تاریخ به خود ندیده باشـد و
نـماز ظهر را با سربازان امام خامنه ای به جماعت
 در بقیع خواهیم خواند...!+
جدا از صحت و سقم منبع این خــبر
فکر میکنـــم حرف دل تمام عاشقان
و دلدادگـان حسینی در همین چند
خط بیان شده باشد...

++
کاملا بی ربط نوشت:

فهمیده ام...
غصه هایت هرچقدر بزرگ تر باشد
یاد خدا آرامترت میکند...