معبد

...صفای معبد هستی، عجب تماشایی است

معبد

...صفای معبد هستی، عجب تماشایی است

تمام حرف همین است؛
دل آدمی بزرگ تر از این زندگی است
و این،
راز تنهایی اوست...

******
:All the word is this
,The human's heart is greater than this life
and this is
the secret of his loneliness

ذکر یکصد و سی و ششم

بسم الله الرحمن الرحیم

مَن کانَ  ِلله، کانَ اللُه لَهمجری: از تیم آرژانتین میترسید؟

رضا قوچان نژاد*: ما فقط از خدا میترسیم...!*رضـــا قوچـــان نژاد بازیکن

تیـــم مـــلی فــوتبال ایرانحــماقت مجـری در طــرح ســـوال

و جــواب عجیب و پرمغز کسی که

در کشور هلند پرورش یافته است!