معبد

...صفای معبد هستی، عجب تماشایی است

معبد

...صفای معبد هستی، عجب تماشایی است

تمام حرف همین است؛
دل آدمی بزرگ تر از این زندگی است
و این،
راز تنهایی اوست...

******
:All the word is this
,The human's heart is greater than this life
and this is
the secret of his loneliness

ذکر یکصد و چهل و یکم


بسم الله الرحمن الرحیم

مَن کانَ  ِلله، کانَ اللُه لَه


قیل للحسین علیه السلام انّ اباذر یقول:

الفقر احبّ الیّ من الغنی و السقم احبّ الیّ من الصحة.

فقال علیه السلام:

رحم الله تعالی اباذر، امّا انا فاقول

من اتکل علی حسن اختیار الله تعالی له

لَم یتمنَّ غیر ما اختاره الله عزّوجل له.به حضرت اباعبدالله علیه السلام گفته شد که ابوذر می گوید:

تهیدستی برای من محبوب تر از بی نیازی است و

بیماری برایم محبوب تر از تندرستی است.

حضرت فرمود:

خداوند اباذر را رحمت کند، اما من می گویم،

هر کس بر زیبایی و خوبی ِ انتخاب ِ خدا برای او تکیه کرد،

جز آنچه که خدای عزوجل برای او،

انتخاب نموده تمنایی نخواهد داشت و چیز دیگری نخواهد خواست.