معبد

...صفای معبد هستی، عجب تماشایی است

معبد

...صفای معبد هستی، عجب تماشایی است

تمام حرف همین است؛
دل آدمی بزرگ تر از این زندگی است
و این،
راز تنهایی اوست...

******
:All the word is this
,The human's heart is greater than this life
and this is
the secret of his loneliness

ذکر یکصد و چهل و چهارم

بسم الله الرحمن الرحیم

مَن کانَ  ِلله، کانَ اللُه لَههرچقدر احساس یتیمی کنی!* ؛
جواب سوالِ «چقدر به علی(ع) نزدیکی؟»
* فرمود: یا علیّ،أنا و
 أنتَ أَبَوا هذه الأمّة..+
کاملا مربوط: