معبد

...صفای معبد هستی، عجب تماشایی است

معبد

...صفای معبد هستی، عجب تماشایی است

تمام حرف همین است؛
دل آدمی بزرگ تر از این زندگی است
و این،
راز تنهایی اوست...

******
:All the word is this
,The human's heart is greater than this life
and this is
the secret of his loneliness

ذکر یکصد و پنجاه و دوم

بسم الله الرحمن الرحیم

مَن کانَ  ِلله، کانَ اللُه لَه
هر چقدر هستی؛
بزرگ یا کوچک،
کمک حالِ امامت باش...
ولو با کم کردن یک تیر سه شعبه از دشمن، به قیمت جانت!

شش ماهه ی حسین حجت تمام کرد بر ما...