معبد

...صفای معبد هستی، عجب تماشایی است

معبد

...صفای معبد هستی، عجب تماشایی است

تمام حرف همین است؛
دل آدمی بزرگ تر از این زندگی است
و این،
راز تنهایی اوست...

******
:All the word is this
,The human's heart is greater than this life
and this is
the secret of his loneliness

ذکر یکصد و پنجاه و چهارم

بسم الله الرحمن الرحیم

مَن کانَ  ِلله، کانَ اللُه لَهآقای رئیس جمهور!

کاری نکن جهنم خشم مردم

گوشه ی عبا و قبایت را بگیرد

و آنوقت از بی آبرویی بلرزی!!!بعدا نوشت:

همان ادبیاتی که رئیس جمهور

استفاده کرد در این پست استفاده شد.

دوستانی که به ادبیات این پست

اعتراض کرده اند نگاهی هم به

ادبیات رئیس جمهور بیاندازند لطفا:


«هر وقت مذاکرات شروع می‌شود

برخی‌ می‌گویند ما داریم می‌لرزیم،

به جهنم، بروید و جای گرم برای خود پیدا کنید...»