معبد

...صفای معبد هستی، عجب تماشایی است

معبد

...صفای معبد هستی، عجب تماشایی است

تمام حرف همین است؛
دل آدمی بزرگ تر از این زندگی است
و این،
راز تنهایی اوست...

******
:All the word is this
,The human's heart is greater than this life
and this is
the secret of his loneliness

ذکر یکصد و پنجاه و پنجم

بسم الله الرحمن الرحیم

مَن کانَ  ِلله، کانَ اللُه لَه
خدا هم خوب رندی میکند هااا !
چقدر ادعاها کردیم و یک هفته ای
نشانمان داد که فقط حرف میزنیم...

  • ۹۳/۰۵/۲۵
  • ا.د

ادعا

حرف

ادعاهای ما

خدا