معبد

...صفای معبد هستی، عجب تماشایی است

معبد

...صفای معبد هستی، عجب تماشایی است

تمام حرف همین است؛
دل آدمی بزرگ تر از این زندگی است
و این،
راز تنهایی اوست...

******
:All the word is this
,The human's heart is greater than this life
and this is
the secret of his loneliness

ذکر یکصد و پنجاه و ششم

بسم الله الرحمن الرحیم

مَن کانَ  ِلله، کانَ اللُه لَهتمام دار و دسته ی شما

با تمام سرمایه های این مملکت

جمع که بشوید

نمیتوانید به اندازه ی یک قطره اشک بر اباعبدالله

بر کسی تاثیر بگذارید...*
* بشنوید صحبت های سخیف

نجفقلی حبیبی را...