معبد

...صفای معبد هستی، عجب تماشایی است

معبد

...صفای معبد هستی، عجب تماشایی است

تمام حرف همین است؛
دل آدمی بزرگ تر از این زندگی است
و این،
راز تنهایی اوست...

******
:All the word is this
,The human's heart is greater than this life
and this is
the secret of his loneliness

ذکر یکصد و پنجاه و هشتم

بسم الله الرحمن الرحیم

مَن کانَ  ِلله، کانَ اللُه لَه
یک هفته ی دیگر ظلم
یک هقته ی دیگر دروغ
یک هفته ی دیگر سختی
یک هفته ی دیگر...
یک هفته ی دیگر بدون تو
میبینی؟
عصرهای جمعه حق دارند که انقدر
دلگیر باشند...
  • ۹۳/۰۶/۰۷
  • ا.د