معبد

...صفای معبد هستی، عجب تماشایی است

معبد

...صفای معبد هستی، عجب تماشایی است

تمام حرف همین است؛
دل آدمی بزرگ تر از این زندگی است
و این،
راز تنهایی اوست...

******
:All the word is this
,The human's heart is greater than this life
and this is
the secret of his loneliness

ذکر یکصد و شصت و دوم

بسم الله الرحمن الرحیم

مَن کانَ  ِلله، کانَ اللُه لَهبنده ی تو عیسی مُرده را زنده میکرد

باور نمیکنم دوای سرطان خون را ندانی!


یا طبیب من لا طبیب له...


  • ۹۳/۰۶/۲۳
  • ا.د