معبد

...صفای معبد هستی، عجب تماشایی است

معبد

...صفای معبد هستی، عجب تماشایی است

تمام حرف همین است؛
دل آدمی بزرگ تر از این زندگی است
و این،
راز تنهایی اوست...

******
:All the word is this
,The human's heart is greater than this life
and this is
the secret of his loneliness

ذکر یکصد و شصت و ششم

بسم الله الرحمن الرحیم

مَن کانَ  ِلله، کانَ اللُه لَهامام حسین (علیه السلام) :

من با برترین مردان زمان خویش در خون غلطیدم

تا مردم "بفهمند" اما آنان فقط "گریه کردند"...
++

بعدا نوشت:

خدمت دوستانی که منبع حدیث را

جویا شده بودند عرض میکنم که

هنوز موفق نشدم منبع موثقی برای

این حدیث پیدا کنم!

عف بفرمائید...