معبد

...صفای معبد هستی، عجب تماشایی است

معبد

...صفای معبد هستی، عجب تماشایی است

تمام حرف همین است؛
دل آدمی بزرگ تر از این زندگی است
و این،
راز تنهایی اوست...

******
:All the word is this
,The human's heart is greater than this life
and this is
the secret of his loneliness

ذکر هشتاد و پنجم

بسم الله الرحمن الرحیم

مَن کانَ  ِلله، کانَ اللُه لَهکه گفته "بالاتر از سیاهی رنگی نیست" ؟!

بیا

بیا

اینجا من دلی دارم که

تمام ضرب المثل ها را تغییر میدهد...

مخصوصا این یکی را.

***