معبد

...صفای معبد هستی، عجب تماشایی است

معبد

...صفای معبد هستی، عجب تماشایی است

تمام حرف همین است؛
دل آدمی بزرگ تر از این زندگی است
و این،
راز تنهایی اوست...

******
:All the word is this
,The human's heart is greater than this life
and this is
the secret of his loneliness

ذکر هشتاد و هشتم


بسم الله الرحمن الرحیم

مَن کانَ  ِلله، کانَ اللُه لَهمـن از ایـن بند

نخواهـم به در

آمد همه عـمر


بنــد پـایی که

بـدست تو بود

تاج سر است


***

نمیدانم چرا

حس میکنم

این تک بیت، زبان حال

جُون

غلام سیاه چهره ی 

حسین است؛

همان لحظه که

ارباب آزادش کرد

تا برود.

اما ماند و

رو سپید شد...