معبد

...صفای معبد هستی، عجب تماشایی است

معبد

...صفای معبد هستی، عجب تماشایی است

تمام حرف همین است؛
دل آدمی بزرگ تر از این زندگی است
و این،
راز تنهایی اوست...

******
:All the word is this
,The human's heart is greater than this life
and this is
the secret of his loneliness

ذکر یکصد و دوم

بسم الله الرحمن الرحیم

مَن کانَ  ِلله، کانَ اللُه لَهو در این تاریکی

در میان غم ها

که میان من و خویش

گشته حائل دنیا...


چشم بگشایی

و یک آن بینی

شده ای بار دگر

زائر قبر رضا...چه مبارک سحری

و چه فرخنده شبی...


***

انشالله به شرط بقا و توفیق زیارت

دعاگوی دوستان خواهم بود.