معبد

...صفای معبد هستی، عجب تماشایی است

معبد

...صفای معبد هستی، عجب تماشایی است

تمام حرف همین است؛
دل آدمی بزرگ تر از این زندگی است
و این،
راز تنهایی اوست...

******
:All the word is this
,The human's heart is greater than this life
and this is
the secret of his loneliness

ذکر یکصد و بیست و نهم

بسم الله الرحمن الرحیم

مَن کانَ  ِلله، کانَ اللُه لَهخرمشهر را آزاد کردی

ویرانشهر دلِ من را چه میکنی؟

خدایا!


3 خـــــرداد

ســـالـــروز

آزادســازی

خــرمــشهر

  • ۹۳/۰۳/۰۲
  • ا.د